Skip to content

Prísľuby kandidátov – upresnenie od starostu

Vážení spoluobčania,

dovol’te mi, aby som v mene vedenia obce, uviedol na pravú mieru prísľuby, ktoré dali páni Ladislav Kristian a Otto Szabó na ich volebnom letáku z konca minulého týždňa, ohľadom farmy ošípaných a rozvoja športu a rekreačných možnosti.
Spoločnosťou Agrokon (Dolný Bar) iniciovaná rekonštrukcia farmy ošípaných na území bývalého poľnohospodárskeho družstva sa neuskutočnila, a sa neuskutoční ani v budúcnosti, kedže sa podanie uzavrelo a vyriešilo už v roku 2015. Žiadosť bola miestnym stavebným úradom právoplatne a definitívne zamietnutá.
Na uvedenom území bývalého poľnohospodárskeho družstva, v zmysle schváleného plánu rozvoja obce, budú v budúcnosti vydávané výlučne iba povolenia na výstavbu rodinných domov. Rozvojový plán obce je od roku 2016 prístupný na stránke obce, tak každému obyvateľovi, ako aj pánom Ladislavovi Kristianovi a Ottovi Szabó, kandidátom na pozície starostu a poslancov obce.
Povoda nebola zainteresovaná v procesoch schvaľovania, povoľovania, prevádzkovania a monitorovania prevádzky spoločnosti Dron Industries na území Mliečan. Toto je kompetencia Mliečan a mesta Dunajská Streda.
Rád by som povzbudil pána Ottu Szabó, aby na základe platného územného rozhodnutia vydaného na jeho meno v roku 2008, uskutočnil v záujme rozvoja športu a rekreácie v Povode, svoje podanie na výstavbu „10 rodinných domov a športovo-rekreačného centra“ (reštaurácia, rekreačné chaty, tenisové a futbalové ihrisko, jazierko atď.) v časti obce Lidér-Tejed. K plánovanej výstavbe športovo rekreačného areálu mu obec praje veľa úspechov a zabezpečí aj svoju podporu.
Za cieľom potvrdenia horeuvedeného skutkového stavu v prílohe prikladám aj dokumentáciu a rozhodnutia vydané stavebným úradom obce:

  1. Rozhodnutie o zastavení rekonštrukcie farmy ošípaných (Agrokon – Dolný bar)
  2. Rozhodnutie o „ 10 rodinných domov s technickou vybavenosfou a rekreačno-športový areál — Povoda“ (Szabó Ottó)
  3. Situácia o umiestnení stavby — Szabó Ottó
  4. Prísľuby kandidátov – upresnenie od starostu vo formáte PDF

Ďakujem!
V Povode, dňa 6. Nov. 2018
Alexander Csóka, Starosta obce Povoda