Skip to content

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy

Obec Povoda v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Povoda 75

Magyar Tannyelvű  Óvoda Pódatejed 75

s nástupom od 01.09.2016

Podmienky účasti  výberového konania:

 • kvalifikačné požiadavky: odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • morálna bezúhonnosť podľa ust. § 6, ods. 1 písm. b/ zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 6 ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

Ďalšie požiadavky:

 • manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita,
 • ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,
 • znalosť práce s PC.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • doklady o vzdelaní -overené fotokópie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o bezúhonnosti /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/,
 • spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,
 • doklad o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca / nie staršie ako 3 mesiace/,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi žiadame odovzdať osobne alebo zaslať v obálke s označením  „Výberové konanie – riaditeľ MŠ,  neotvárať˝  najneskoršie do 15.  augusta 2016,  na adresu:  Obec Povoda, Obecný úrad , 929 01 Povoda č. 133.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nespľňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí spľňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

     V Povode, 22.07.2016                                                      

Alexander Csóka                                                       

starosta obce                                                         

Dokument je dostupný k stiahnutiu kliknutím sem.