Skip to content

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2024

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.3“ územného plánu obce Povoda

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2024