Skip to content

Kanalizácia Povoda 2018 – Opis prác v roku 2018

Kanalizácia – Povoda“ – opis prác realizovaných v roku 2018

Na diele „Kanalizácia – Povoda“ sa zrealizujú v roku 2018 nasledovné stavby:

STOKA C PVC DN 300 mm dĺžky 172,0 m

STOKA CB PVC DN 300 mm dĺžky 98,0 m

STOKA CA PVC DN 300 mm dĺžky 48,0 m

 Vybuduje sa aj i jedna nová kanalizačná prečerpávacia stanica ČS-3 s výtlačným potrubím V3, HDPE DN 100 dĺžky 101,9 m, ktorý sa napojí na existujúcu kanalizačnú šachtu stoky BC.

Celková dĺžka gravitačných stôk bude 318,0 m. Odpadové vody budú odvádzané a čistené na ČOV v Kútnikoch.

Na kanalizačnej stoke C sa vybudujú kanalizačné šachty číslo: Š5, Š4, Š3, Š2, Š1 v počte 5 kusov a kanalizačné odbočky číslo: P209, P210, P211, P212, P213, P214, P215, DN 300/150 v počte 7 kusov.

Na kanalizačnej stoke CB sa vybudujú kanalizačné šachty číslo: Š9, Š8, Š7 v počte 3 kusov a kanalizačné odbočky číslo: P226, P225, P224, P223, P222, P221, P220, P219, DN 300/150 v počte 8 kusov.

Na kanalizačnej stoke CA sa vybudujú kanalizačné šachty číslo: Š6 v počte 1 kusov a kanalizačné odbočky číslo: P218, P217, P216, DN 300/150 v počte 3 kusov.

     Príjemcom dotácie poskytnutej z Environmentálneho fondu SR, Ministerstva ŽP, je Obec Povoda so sídlom Obecný úrad Povoda č. 133, 929 01, vo výške 155 325,00 EUR.

Vlastné zdroje vo výške 5 % v sume 8 175,00 EUR zabezpečí obec Povoda.

Zhotoviteľom diela na základe výberového konania je firma AQUAMONT spol. s r.o. so sídlom Matúškovo.

The requested album cannot be loaded at this time. Error: OAuthException Code: 10, (#10) Application does not have permission for this action