Skip to content

Verejná vyhláška – elekroinštalácia 1kV rozvodu na parc. č. 109/7, 162/142, 162/189 registra C, 161/1 registra E, 161/1 registra C